1.    1.  Hàng Nhập :

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng cont 

 ( địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S01 / 02H3SH3

- Mã phương thức vận chuyển : (hàng container đường biển)3 (hàng kiện).

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng kiện tại bãi02H3S01 / 02H3SH3

- Mã hải quan : 02H3

- Mã địa điểm dỡ hàng kiện tại bãi: VNVIC

 2.  Hàng Xuất:

- Mã hải quan: 02H3

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan ( địa điểm chờ thông quan dự kiến):

   02H3S01 / 02H3SH3

- Mã phương thức vận chuyển : 2 (hàng container đường biển)3 (hàng kiện).

- Mã địa điểm xếp hàngVNVIC

- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế : 02H3S01

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng !