Kính gửi: Quý khách hàng và Quý hãng tàu

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý hãng tàu và khách hàng.

Chúng tôi xin gửi thông báo chính thức đến Quý hãng tàu và khách hàng về việc khai báo mã địa điểm CFS cho cont lạnh trên hệ thống VNACCS/VCIS như sau:

- Mã hải quan: 02H3

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan 

  (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S02

Mã phương thức vận chuyển: 3

- Mã địa điểm xếp hàng: VNFAK

- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: 02H3S02

Xin chân thành cảm ơn Quý hãng tàu và khách hàng đã ủng hộ cảng VICT trong những năm vừa qua và trong thời gian tới.

 

Đại diện cho

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

 

Ông Kong Wai Keong

Tổng Giám Đốc  

Download Source File