1. Hàng nhập container:

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng cont 

 (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S01 / 02H3SH3

Mã phương thức vận chuyển: 

- Mã hải quan: 02H3

- Mã địa điểm dỡ container: VNVIC

2. Hàng nhập kiện rút tại bãi:

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng kiện

 (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3SH3

Mã phương thức vận chuyển: 3 

- Mã hải quan: 02H3

- Mã địa điểm rút hàng kiện tại bãi: VNVIC

3. Hàng nhập kiện rút tại kho:

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng kiện 

 (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S02

Mã phương thức vận chuyển: 3

- Mã hải quan : 02H3

- Mã địa điểm dỡ hàng kiện tại kho: VNFAK

 4. Hàng xuất container:

- Mã hải quan: 02H3

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan 

 (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S01 / 02H3SH3

Mã phương thức vận chuyển: 2 

- Mã địa điểm xếp hàng: VNVIC

- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: 02H3S01

5. Hàng xuất đóng ghép tại kho:

- Mã hải quan: 02H3

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan 

 (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S02

Mã phương thức vận chuyển:  3 

- Mã địa điểm xếp hàng: VNFAK

- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: 02H3S02