Kính gửi quý khách hàng,

 

Kể từ ngày 29/11/2018, Cảng VICT sử dụng mã địa điểm lưu kho hàng CFS : 02H3S02. 

Mã địa điểm xếp/dỡ hàng CFS : VNFAK 

Quý khách hàng lưu ý khi khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Vui lòng xem quyết định đính kèm.

 

Trân trong cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

VICT 

 

 

Download Source File