1. Hàng nhập container:

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng cont

(địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S01 / 02H3SH3

- Mã phương thức vận chuyển: 2

- Mã hải quan: 02H3

- Mã địa điểm dỡ container: VNVIC

2. Hàng nhập kiện rút tại bãi:

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng kiện

(địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3SH3

- Mã phương thức vận chuyển: 3

- Mã hải quan: 02H3

- Mã địa điểm rút hàng kiện tại bãi: VNVIC

3. Hàng nhập kiện rút tại kho:

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng kiện

(địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S02

- Mã phương thức vận chuyển: 3

- Mã hải quan : 02H3

- Mã địa điểm dỡ hàng kiện tại kho: VNFAK

4. Hàng xuất container:

- Mã hải quan: 02H3

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan

(địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S01 / 02H3SH3

- Mã phương thức vận chuyển: 2

- Mã địa điểm xếp hàng: VNVIC

- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: 02H3S01

5. Hàng xuất đóng ghép tại kho:

- Mã hải quan: 02H3

- Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan

(địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S02

- Mã phương thức vận chuyển: 3

- Mã địa điểm xếp hàng: VNFAK

- Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: 02H3S02