Công ty Liên Doanh Phát triển Tiếp Vận Số 1(FLDC) tổ chức thanh lý tài sản không còn sử dụng với thông tin cụ thể như tài liệu đính kèm.

Tải tập tin nguồn tại đây